Καταστατικό Συλλόγου Αποφοίτων

Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Τ  Ι  Κ  Ο

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ “ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ”

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  – ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΙΤΛΟΣ  -ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ “ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ”» με έδρα το δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η με κάθε τρόπο καλλιέργεια, ανάπτυξη και ενίσχυση των διαπροσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων καθώς και σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των αποφοίτων – μελών του σωματείου,

β) Η παροχή στα μέλη του Συλλόγου μέσων πνευματικής ενασχολήσεως και ψυχαγωγίας και η συμβολή τούτων στην πνευματική, πολιτιστική και καλλιτεχνική κίνηση του τόπου,

γ) Η επίδοση σε έργα κοινωνικής πρόνοιας.

Συγκεκριμένα στους σκοπούς του Συλλόγου περιλαμβάνονται:

 • Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων με επαγγελματίες, πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, οικονομικούς φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια και οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
 • Η επιδίωξη και προώθηση διαπροσωπικής και επαγγελματικής επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών.
 • Η προώθηση των θεμάτων του Συλλόγου σε κάθε επιχειρηματική, συλλογική και κοινωνική εκδήλωση και δραστηριότητα.
 • Η ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα και σκοπούς του Συλλόγου με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την έκδοση εντύπων και τη διοργάνωση διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων μέσω προφορικού, έντυπου και ηλεκτρονικού λόγου.
 • Η διαχείριση ή και η συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελληνικής Κυβέρνησης.
 • Η διοργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων.
 • Η συγκρότηση ερευνητικών ομάδων εργασίας για την ανάληψη επιστημονικών, ερευνητικών και μελετητικών πρωτοβουλιών.
 • Κάθε άλλη πρωτοβουλία, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

–  Η  βελτίωση και προώθηση της εικόνας του σχολείου.

– Η οικονομική βοήθεια προς το σχολείο αποφοίτησης και προς μαθητές του Λυκείου “ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ” αριστούχους και ταλαντούχους με περιορισμένους οικονομικούς πόρους για ανώτερες σπουδές.

– Η βράβευση αποφοίτων του Λυκείου ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ είτε για τις επιδόσεις τους στα μαθήματα είτε επειδή διακρίθηκαν και αποτελούν παράδειγμα για όλους τους  νέους,  σε οποιοδήποτε στίβο της ζωής.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, ο Σύλλογος προτίθεται να αναπτύξει τις παρακάτω δραστηριότητες και αντικείμενα και να ακολουθήσει τις παρακάτω στρατηγικές:

 • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, φορείς, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα και ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), επιχειρήσεις, νομικά και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στον ελλαδικό ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο καθώς και η καθιέρωση σταθερών δεσμών επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ο.Η.Ε.
 • Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, εκδηλώσεων, διαλέξεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, θεατρικών, χορευτικών και μουσικών ομάδων, και εκδρομών.
 • Διοργάνωση μόνιμων ή και περιοδικών εκθέσεων.
 • Ανάπτυξη και διασύνδεση της ιστοσελίδα της με διευθύνσεις συναφούς ενδιαφέροντος από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο.
 • Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που άπτονται του αντικειμένου και των στόχων της Συλλόγου.
 • Κάθε εν γένει επιστημονική, πνευματική, και κοινωνική δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου, με παράλληλη δημιουργία τεχνολογικής και οικονομικής υποδομής για την ανάπτυξή τους.

     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 4ο    – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι του Πολυκλαδικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας ως και οι απόφοιτοι των Λυκείων Νέας Φιλαδέλφειας ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, με μόνη προϋπόθεση την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

β) Επίτιμα μέλη γίνονται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση απόφοιτοι και διδάσκοντες με μεγάλη προσφορά στο σχολείο ή το Σύλλογο, καθώς και τρίτοι που έχουν συνεισφέρει δυναμικά και αποτελεσματικά στους σκοπούς του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται σε καμία χρηματική εισφορά.

Τα επίτιμα μέλη δεν ψηφίζουν ούτε εκλέγονται σε όργανα του σωματείου, μπορούν όμως να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, καθώς και σε επιτροπές εργασίας στις οποίες διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο   – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του υποψηφίου και απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι το έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς καμία απολύτως διάκριση τους.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Η ετήσια συνδρομή των μελών του.

β) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.
γ) Οι δωρεές, οι ενισχύσεις και επιχορηγήσεις του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι χορηγίες άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων.

δ) Τα έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Σωματείου.

ε) Οι πόροι από τις συμβάσεις για χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιτρέπονται, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του συλλόγου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του νόμου.

 1. Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο του Συλλόγου ετήσια συνδρομή, ποσού 10 ΕΥΡΏ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ, που επικυρώνεται από την επόμενη  Γενική Συνέλευση.

Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής από κάποιο μέλος στερεί τούτο του δικαιώματος της ψηφοφορίας και του εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός αν καταβάλει τη συνδρομή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Η επί διετία καθυστέρηση καταβολής της πιο πάνω εισφοράς μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διαγραφή αυτού από μέλος του Συλλόγου, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του μέλους να καταβάλει την εισφορά και  παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα εύλογη προθεσμία.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ –  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ .Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει εκουσίως από το Σύλλογο, οποτεδήποτε, ύστερα πάντοτε από έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. Επιστροφή συνδρομής δε μπορεί να ζητηθεί. Μέλος που έχει αποχωρήσει μπορεί να επανεγγραφεί στο Σύλλογο μετά από γραπτή αίτησή του με την οποία θα περιγράψει τους λόγους αποχωρήσεως και με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραβάσεων αρχών του καταστατικού έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία και μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του συλλόγου τις παρακάτω ποινές:

α)  Της έγγραφης παρατήρησης , β) Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης, γ). της απαγόρευσης εισόδου στους χώρους του Συλλόγου μέχρι ένα (1) χρόνο και δ) της οριστικής διαγραφής.

2.- Κανένα από τα μέλη του συλλόγου δεν τιμωρείται δίχως προηγουμένως να απολογηθεί μετά από κλήση του και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται από το μητρώο μελών κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδεικτικά:

Α) Εάν δεν συμμορφώνονται με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,

Β) Εάν το μέλος επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα και τον σκοπό το συλλόγου,

Γ) εάν το μέλος προβαίνει σε ενέργειες που προκαλούν βλάβη ή ζημία στον σύλλογο, τα μέλη και τους φίλους του,

Δ) για όλες τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

 1. Η περί διαγραφής απόφαση λαμβάνεται μετά από έγγραφη κλήση του μέλους σε απολογία, που περιέχει τους λόγους της κατηγορίας, γνωστοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων  της Λέσχης του Σωματείου. Η περί οριστικής διαγραφής – αποβολής μέλους απόφαση πρέπει να εγκριθεί και από την γενική συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το λόγο αυτό.
 2. Η έκπτωση από την τιμητική διάκριση του επίτιμου μέλους και η διαγραφή αυτού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση και με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των παρόντων μελών στη Συνέλευση.

         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9ο Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ακόλουθα θέματα:

α) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού,
β) την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής, για τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους,
γ) την εκλογή των οργάνων διοίκησης του σωματείου και της ελεγκτικής επιτροπής,

δ) τον καθορισμό του ποσού της μηνιαίας συνδρομής των μελών,

ε) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών,

στ) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του συλλόγου,

ζ) την τροποποίηση του Καταστατικού,

η) την εγγραφή του συλλόγου σε υπερκείμενες Ενώσεις και ομοσπονδίες,
θ) τη διάλυση του σωματείου.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα του σωματείου, για το οποίο, από το καταστατικό ή από το νόμο δεν έχει αρμοδιότητα το  Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο καθώς επίσης και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό.

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν γίνει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.  Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη ή τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να γίνει παραδεκτά και με ανακοίνωση σε μία τουλάχιστον τοπική  εφημερίδα, χωρίς να απαιτείται να τηρηθούν άλλες περαιτέρω διατυπώσεις.

5. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συγκληθεί και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των μελών που είναι οικονομικά εντάξει με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Εκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται και με απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για τα θέματα της πρόσκλησης των μελών, της γνωστοποίησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, των διατυπώσεων σύγκλησης κλπ, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

6.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ΄ αυτή το 1/2 συν ένα των μελών που είναι εντάξει ταμειακά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία τότε συγκαλείται εκ νέου νέα Συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών. Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται.

7. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο για την διεύθυνση των εργασιών της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της Συνέλευσης για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Αρχικά δίδεται ο λόγος στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Διοίκησης ή στα μέλη που έχουν ζητήσει την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, εκτάκτως, για να αναπτύξουν τα θέματα και να ενημερώσουν τα μέλη. Στην συνέχεια δίδεται ο λόγος στα μέλη που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει την συζήτηση, δίδει και αφαιρεί τον λόγο (όταν κάποιο μέλος παρεκτραπεί), θέτει τα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε ψηφοφορία, κηρύσσει το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και γενικά φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών, πλην των περιπτώσεων που προβλέπει διαφορετικά το παρόν καταστατικό. Απόφαση σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ληφθεί.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση είναι φανερές και γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει. Δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία δια βοής. Μυστική ψηφοφορία γίνεται όταν το θέμα αναφέρεται σε αρχαιρεσίες, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.

10. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

11. Απαγορεύεται η ψηφοφορία με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με επιστολή.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο- ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το διοικητικό συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αλλά  και στη Γενική συνέλευση πριν αρχίσει η ψηφοφορία από τους ίδιους τους υποψήφιους οι οποίοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.- Κάθε τρίτο έτος και εντός του μηνός Σεπτεμβρίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά. Στην ίδια Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά.

2.- Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με έντυπα ή χειρόγραφα ενιαία ψηφοδέλτια, στα οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών που ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι.

3.- Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός -7- για το Διοικητικό Συμβούλιο και -3- για την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού -3- για το Διοικητικό Συμβούλιο και -2- για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.

4.- Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να θέτει μέχρι επτά (7) το πολύ σταυρούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) το πολύ σταυρούς για τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Το μέλος που ψηφίζει σημειώνεται σε ειδική κατάσταση ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο -ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από τρία (3) μέλη,  τα οποία εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη τη Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο  ή την εξελεγκτική Επιτροπή.

2.- Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για την διενέργεια αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει και για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή. Όταν λήξει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων κατά τις αρχαιρεσίες, για τον καθορισμό της σειράς εκλογής τους γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Για όλες τις ενέργειες της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  –   ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Η ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για θητεία, όση και αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη  και δύο (2) αναπληρωματικά και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε. Υποβάλλει έκθεση στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση ή και την Έκτακτη, αν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο. Η επιτροπή αυτή ελέγχει κάθε χρόνο τα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και υποβάλλει συνοπτικό πόρισμα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μετά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου,  τηρεί δε, ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της.

2.-Η ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, μετά την εκλογή τους καλούνται από τον πλειοψηφήσαντα και συνέρχονται για να εκλέξουν τον πρόεδρο και τον γραμματέα της επιτροπής.

3.-Σε περίπτωση διαπιστώσεως ταμειακών ανωμαλιών η ελεγκτική επιτροπή καλεί τη Διοίκηση στην άμεση τακτοποίησή τους, διαφορετικά υποχρεούται να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για να τους εκθέσει τις διαπιστώσεις της.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και έχει θητεία τρία (3) χρόνια. Μέσα σε 5 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν ως σύμβουλοι, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον  Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία  και τον Εφορο Δημοσίων σχέσεων

2. Μετά την συγκρότηση σε σώμα καλείται το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο Σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.

3. Το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός αξιώματα.

4. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω των τεσσάρων (4) μελών και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Τις κενές θέσεις τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. ΄Εχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

6. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, μισθώσεως έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με τα μέλη του, με τις/τους συζύγους τους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση.

7. Επιτρέπονται οι προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

8. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται, κατ” εξαίρεση, να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής τους.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Έκτακτη σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου  μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους στον Πρόεδρο, τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή η Ελεγκτική Επιτροπή. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο  βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία η πρόταση απορρίπτεται. Μπορεί όμως να τεθεί σε ψηφοφορία σε επόμενη διοικητικό συμβούλιο.

11. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

12. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι υποχρεωτικά κάτοικοι της περιφέρειας Αττικής.

13. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε αυτοδιοικητικές ή βουλευτικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με την κεντρική πολιτική ή  να εκθέσουν υποψηφιότητα για τις αυτοδιοικητικές ή βουλευτικές εκλογές οφείλουν να παραιτηθούν από το διοικητικό συμβούλιο διαφορετικά εκπίπτουν αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου είτε εκλεγούν είτε όχι.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο –ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.-Ο Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του. Ενδεικτικά, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και τις σχέσεις του, ενώπιον όλων των Αρχών και στα φυσικά ή στα νομικά πρόσωπα. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και είσπραξης. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, συντονίζει τις ενέργειες κ.λ.π. και εργάζεται για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου. Εκθέτει στην Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιμελείται γενικώς της εφαρμογής του καταστατικού, της εκτελέσεως των λαμβανομένων αποφάσεων και γενικώς ενεργεί προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συλλόγου. Εκπροσωπεί νομίμως το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και μπορεί να ορίζει δικηγόρους για κάθε  υπόθεση του συλλόγου.

2.-Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος, τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο -ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1.-Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου. Επίσης, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, και είναι υπεύθυνος για την τήρηση, την ενημέρωση και την φύλαξη των βιβλίων του Συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα του Συλλόγου με τον Πρόεδρο.

2.-Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, στα καθήκοντα του τον αναπληρώνει ο ειδικός γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο –ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων και των εσόδων του Συλλόγου. Επίσης, είναι αρμόδιος για να κάνει τις πληρωμές. Για οποιαδήποτε είσπραξη ή πληρωμή κάνει ο Ταμίας για λογαριασμό του Συλλόγου εκδίδει το γραμμάτιο είσπραξης ή το ένταλμα πληρωμής, που υπογράφεται από τον ίδιον και τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη του βιβλίου Ταμείου του Συλλόγου, καθώς επίσης και για την αρχειοθέτηση – φύλαξη των παραστατικών με βάση τα οποία γίνονται οι εισπράξεις – πληρωμές του Συλλόγου. Ο ταμίας ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου, τις εισπράξεις και τα πάσης φύσεως έσοδα του συλλόγου. Ο ταμίας μπορεί να κρατάει στα χέρια του μέχρι 300 ευρώ από τα χρήματα του Συλλόγου, για την κάλυψη άμεσων δαπανών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής ταμίας.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο –  ΕΦΟΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Εφορος δημοσίων σχέσεων ορίζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας του Συλλόγου. Κύρια καθήκοντα του είναι η προώθηση του Συλλόγου και του σκοπού αυτού με μέσα όπως η διαχείριση των λογαριασμών του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρείται πρόσφορο και αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού αυτού και η εκπροσώπηση του συλλόγου σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δημιουργεί επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Τα μέλη των Επιτροπών διορίζονται και παύονται από το Δ.Σ. Οι Επιτροπές είναι υπεύθυνες μόνο απέναντι στο Δ.Σ., λογοδοτούν σ’ αυτό και υποχρεώνονται στην τήρηση βιβλίου πρακτικών και Ταμείου, εφόσον διαχειρίζονται χρήματα του Συλλόγου. Τα σχετικά με την αρμοδιότητα και την εν γένει εσωτερική λειτουργία καθεμίας των επιτροπών ρυθμίζονται από ειδικούς κανονισμούς που καταρτίζονται από αυτούς και υπόκεινται σε έγκριση του Δ.Σ.  Οι επιτροπές αυτές έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

ΑΡΘΡΟ 20ο -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δ.Σ.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων,  φροντίζει για τα μέλη του σωματείου και αποφασίζει για την τέλεση και την συμμετοχή του Συλλόγου σε πολιτιστικές και άλλες  εκδηλώσεις και εκδρομές .

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, προασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντά του, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τους αντιπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους που θα εκπροσωπήσουν τον Σύλλογο στις Γενικές Συνελεύσεις των υπερκείμενων Ενώσεων και Ομοσπονδιών στις οποίες είναι μέλος.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα από τα μέλη του την προεδρία επιτροπών που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών και των στόχων του Συλλόγου.

5 -Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του σωματείου, μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση υπαλλήλους και άλλο τεχνικό ή μη προσωπικό και να συγκροτεί τεχνικές επιτροπές από μέλη ή μη μέλη, αρκεί τα τελευταία να έχουν τις απαραίτητες και εξειδικευμένες γνώσεις για τον διορισμό τους στις επιτροπές.

6. Ολοι οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Απαγορεύονται ρητά οι πολιτικές συζητήσεις στις λέσχες του συλλόγου καθώς και στις γενικές του συνελεύσεις, όπως και κατά τη διάρκεια των διοικητικών συμβουλίων. Παράβαση της παραπάνω διάταξης αποτελεί λόγο επιβολής πειθαρχικής ποινής.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία το 1/2 των μελών που είναι εντάξει ταμειακά και με πλειοψηφία 3/4 των μελών που παραβρίσκονται σ΄ αυτή. Με την ίδια απαρτία και την ίδια πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί και η διάλυση του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο- ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία :

α. – Μητρώου μελών

β. – Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.

γ. – Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. – Εσόδων – Εξόδων.

ε. – Περιουσιακών στοιχείων.

στ.- Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από την αρμόδια Περιφέρεια  ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ           

1.- Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που έχει σχήμα κυκλικό, φέρουσα στην περιφέρεια τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Ε. Π. Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ  ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» και στο κέντρο τη χρονολογία ιδρύσεως αυτού.

2. Ο σύλλογος έχει για σήμα του – σαν έμβλημα το έμβλημα – σήμα του Πολυκλαδικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας “ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ”.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Α΄  

1.-Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις των νόμων περί σωματείων και το καταστατικό του σωματείου.

2.-Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στο Λύκειο που φέρει τον τίτλο ΜΙΛΤΟΣ  ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ και σε διαφορετική περίπτωση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου στον οποίο μετέχει εκάστοτε η Νέα Φιλαδέλφεια.

3.-Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα σωματεία, καθώς και στις διατάξεις των σχετικών με τα σωματεία νόμων που ισχύουν κάθε φορά.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Β΄

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του όπως διαμορφώθηκε από την ιδρυτική  Γενική Συνέλευση του σωματείου  που συνήλθε την 07-09-2018 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με σκοπό την ίδρυση του σωματείου, την έγκριση του καταστατικού και την εκλογή προσωρινής διοίκησης του σωματείου.